Dialog techniczny

Dialog techniczny jest przygotowaniem do postępowania przetargowego, polegającym na konsultacjach z potencjalnymi wykonawcami, których wynikiem jest opracowanie dokumentacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, warunki umowy).

.

Przeprowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania potencjalnych wykonawców i proponowanych przez nich rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, umożliwia inwestorowi wybrać w wyniku postępowania przetargowego wyposażenie najbardziej odpowiadające potrzebom placówki.

 

W ramach prowadzenia dialogu technicznego proponujemy:

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia dialogu technicznego,

prowadzenie spotkań z oferentami,

opracowanie dokumentacji przetargowej stosownie do rezultatów dialogu.

.

.