Prowadzenie postępowań przetargowych

Właściwie przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe, zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, pozwala na wybór wykonawcy, który dostarczy optymalne rozwiązanie. Jednocześnie minimalizuje ryzyko wydłużenia procedury przetargowej.

 

W ramach prowadzenia postępowań oferujemy:

przygotowanie wybranych elementów procedury, w tym:

….     • weryfikację istniejącej dokumentacji przetargowej będącej w posiadaniu Zamawiającego

….      •szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia

…      .•opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień  Publicznych

udzielanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia wpływające w trakcie postępowania od oferentów,

udział w pracach komisji przetargowej,

przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na etapie ewentualnych odwołań złożonych przez oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej,

reprezentowanie Zamawiającego na rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą